Miljö

Det är ofrånkomligt att visst utsläpp sker vid användning av båtmotorer. Dessa utsläpp kan
dock begränsas avsevärt genom relativt enkla åtgärder. I takt med att tekniken går framåt
fasas allt fler äldre 2-takts båtmotorer ut och ersätts med bränslesnåla och mer miljöanpas-
sade 4-taktsmotorer. Det absolut enklaste sättet att minska utsläppen är att byta ut den van-
liga bensinen mot alkylatbensin. Alkylatbensin är betydligt renare än vanlig bensin då ut-
släppen av farliga kolväten minskar med mellan 5-10 gånger. 2-taktsmotorer kräver ett olje-
blandat bränsle. Den traditionella oljan kan enkelt bytas ut mot miljöanpassad sådan. I den
bästa av världar skulle dock alla köra med 4- taktsmotorer som är betydligt renare än 2-takts
motorer (även nya sådana).

Fiskevårdsområdet bör informera om ovanstående och råda samtliga fiskande (på informa-
tionstavlor och via en eventuell webbsida) att ta hänsyn till miljön och köra med elmotor el-
ler på alkylatbensin och mindre miljöfarlig o lja. I framtiden bör användandet av 2- taktsmo-
torer förbjudas helt ur miljösynpunkt. Detta är dock något som fiskevårdsområdet inte kan
besluta om.

Hitta till Ylen